خوش آمدید!

با تشکر از مشاهده انجمن گفتگوی ایرانی پاتوق در صورت تمایل برای استفاده از تمامی امکانات انجمن ثبت نام نمایید.

همین حالا ثبت نام کن!

100 فعل پرکاربرد انگلیسی

Green Light

Call Me a Panda
DaisY
8/25/20
199
1beبودن (فعل کمکی)
2haveداشتن (فعل کمکی)
3doانجام دادن / کردن (فعل کمکی)
4sayگفتن
5goرفتن
6canتوانستن
7getگرفتن
8would(فعل کمکی)
9makeساختن / درست کردن
10knowدانستن / شناختن
11will(فعل کمکی)
12thinkفکر کردن
13takeگرفتن
14seeدیدن
15comeآمدن
16couldتوانستن
17wantخواستن
18lookنگاه کردن
19useاستفاده کردن
20findپیدا کردن
21giveدادن
22tellگفتن
23workکار کردن
24mayممکن بودن
25shouldاجبار داشتن
26callصدا کردن / تماس گرفتن
27tryتلاش کردن / امتحان کردن
28askپرسیدن / درخواست کردن
29needنیاز داشتن
30feelاحساس کردن
31becomeتبدیل شدن / شدن
32leaveترک کردن
33putقرار دادن / گذاشتن
34meanمنظور داشتن / معنی دادن
35keepنگه داشتن
36letاجازه دادن
37beginشروع کردن
38seemبه نظر رسیدن
39helpکمک کردن
40talkصحبت کردن
41turnچرخاندن
42startشروع کردن
43mightممکن بودن
44showنشان دادن
45hearشنیدن
46playبازی کردن / نواختن
47runدویدن / اجرا کردن
48moveتکان دادن
49likeدوست داشتن
50liveزندگی کردن
51believeاعتقاد داشتن
52holdنگه داشتن / گرفتن
53bringآوردن
54happenاتفاق افتادن
55mustاجبار داشتن
56writeنوشتن
57provideتامین کردن / تهیه کردن
58sitنشستن
59standایستادن
60loseاز دست دادن
61payپرداختن
62meetملاقات کردن
63includeشامل بودن
64continueادامه دادن
65setقرار دادن / تنظیم کردن
66learnیاد گرفتن / آموختن
67changeتغییر دادن
68leadسوق دادن / هدایت کردن
69understandفهمیدن
70watchتماشا کردن
71followدنبال کردن
72stopنگه داشتن / متوقف کردن
73createساختن
74speakصحبت کردن
75readخواندن
76allowاجازه دادن
77addاضافه کردن
78spendخرج کردن
79growبرزگ شدن / پرورش دادن
80openباز کردن
81walkقدم زدن
82winبرنده شدن
83offerپیشنهاد دادن
84rememberبه یاد آوردن
85loveدوست داشتن
86considerدر نظر گرفتن / سنجیدن
87appearبه نظر رسیدن / ظاهر شدن
88buyخریدن / باور کردن
89waitمنتظر ماندن / صبر کردن
90serveخدمت کردن / پذیرایی کردن
91dieمردن
92sendفرستادن
93expectانتظار داشتن
94buildساختن
95stayماندن
96fallافتادن
97cutبریدن
98reachرسیدن
99killکشتن
100remainماندن / باقی ماندن
منبع: بیاموز
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا پایین