خوش آمدید!

با تشکر از مشاهده انجمن گفتگوی ایرانی پاتوق در صورت تمایل برای استفاده از تمامی امکانات انجمن ثبت نام نمایید.

همین حالا ثبت نام کن!

HTML Uniform Resource Locators

  • شروع کننده موضوع Hector
  • تاریخ شروع

Hector

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
8/27/20
436
پیوندهای HTML
هنگامی که شما در یک پرونده HTML بر روی یک پیوند کلیک می کنید برچسب <a> یک موجودیت به نام href دارد که آدرس آن صفحه در وب در آنجا قرار می گیرد ، مثل این:
<a href= "lastpage.htm"> Last Page </a>

URL
چیزی که URL نامیده
شما (scheme) نوع سرویس اینترنتی را تعریف می کند . بیشتر انواع متداول ، http است. domain نام دامنه اینترنتی را تعریف می کند مثل html.ir
host نیز میزبانی دامنه را تعریف می کند. اگر حذف شده باشد میزبان پیش فرض برای http , www است.
port شماره پورت در میزبان را معرفی می کند. شماره پورت بطور عادی از قلم می افتد. شماره پورت پیش فرض برای http ، 80 است.
path یک مسیر را در سرور معرفی می کند.اگر مسیر حذف شده باشد منابع باید در پوشه ریشه وب سایت باشند.
filename نام یک پرونده را معرفی می کند. نام فایل پیش فرض ممکن است default.asp , index.asp , index.html یا چیز دیگری وابسته به تنظیمات وب سرور باشد.
نوع سرویس های اینترنتی
تعدادی از مثال های متداول شماها را می توان در پایین یافت:
نوع سرویس اینترنتی دسترسی
fileفایلی در کامپیوتر محلی
ftpیک فایل در یک FTP server
httpیک فایل در یک WWW Server
gopherیک فایل در یک Gopher server
newsیک استفاده اینترنتی از یک newsgroup
telnetیک ارتباط Telnet
WAISیک فایل در یک WAIS server

دسترسی به گروه های خبری
کد HTML زیر یک پیوند به یک گروه خبری می سازد:
<a href="news:alt.html">HTML Newsgroup</a>
دانلود با FTP
کد html زیر یک پیوند برای دانلود فایل می سازد ، مثل این:
<a href="ftp://www.w3schools.com/ftp/winzip.exe">Download WinZip</a>
 
بالا پایین