خوش آمدید!

با تشکر از مشاهده انجمن گفتگوی ایرانی پاتوق در صورت تمایل برای استفاده از تمامی امکانات انجمن ثبت نام نمایید.

همین حالا ثبت نام کن!

HTML URL-Encoding References

  • شروع کننده موضوع Hector
  • تاریخ شروع

Hector

SpeciaL
عضو کادر مدیریت
8/27/20
436
در زیر یک منبع از کاراکترهای اسکی در فرم url-encoding آمده است.مقادیر مبنای 16 می توانند برای نمایش حروف غیر استاندارد و کاراکترهای در مرورگرها و plug-in استفاده شوند.
URL-encoding from %00 to %8f
مقدار ASCII URL-encode مقدار ASCII URL-encode مقدار ASCII URL-encode
æ%000%30`%60
%011%31a%61
%022%32b%62
%033%33c%63
%044%34d%64
%055%35e%65
%066%36f%66
%077%37g%67
backspace%088%38h%68
tab%099%39i%69
linefeed%0a:%3aj%6a
%0b;%3bk%6b
%0c<%3cl%6c
c return%0d=%3dm%6d
%0e>%3en%6e
%0f?%3fo%6f
%10@%40p%70
%11A%41q%71
%12B%42r%72
%13C%43s%73
%14D%44t%74
%15E%45u%75
%16F%46v%76
%17G%47w%77
%18H%48x%78
%19I%49y%79
%1aJ%4az%7a
%1bK%4b{%7b
%1cL%4c|%7c
%1dM%4d}%7d
%1eN%4e~%7e
%1fO%4f %7f
space%20P%50%80
!%21Q%51 %81
"%22R%52%82
#%23S%53ƒ%83
$%24T%54%84
%%25U%55%85
&%26V%56%86
'%27W%57%87
(%28X%58ˆ%88
)%29Y%59%89
*%2aZ%5aŠ%8a
+%2b[%5b%8b
,%2c\%5cŒ%8c
-%2d]%5d %8d
.%2e^%5eŽ%8e
/%2f_%5f %8f
URL-encoding from %90 to %ff
مقدار ASCII URL-encode مقدار ASCII URL-encode مقدار ASCII URL-encode
%90À%c0ð%f0
%91Á%c1ñ%f1
%92Â%c2ò%f2
%93Ã%c3ó%f3
%94Ä%c4ô%f4
%95Å%c5õ%f5
%96Æ%c6ö%f6
%97Ç%c7÷%f7
˜%98È%c8ø%f8
%99É%c9ù%f9
š%9aÊ%caú%fa
%9bË%cbû%fb
œ%9cÌ%ccü%fc
%9dÍ%cdý%fd
ž%9eÎ%ceþ%fe
Ÿ%9fÏ%cfÿ%ff
%a0Ð%d0
¡%a1Ñ%d1
¢%a2Ò%d2
£%a3Ó%d3
%a4Ô%d4
¥%a5Õ%d5
|%a6Ö%d6
§%a7 %d7
¨%a8Ø%d8
©%a9Ù%d9
ª%aaÚ%da
«%abÛ%db
¬%acÜ%dc
¯%adÝ%dd
®%aeÞ%de
¯%afß%df
°%b0à%e0
±%b1á%e1
²%b2â%e2
³%b3ã%e3
´%b4ä%e4
µ%b5å%e5
%b6æ%e6
·%b7ç%e7
¸%b8è%e8
¹%b9é%e9
º%baê%ea
»%bbë%eb
¼%bcì%ec
½%bdí%ed
¾%beî%ee
¿%bfï%ef
 
بالا پایین